Geachte,

In het kader van de Europese wetgeving AVG, wou Declercq Mobilier u meedelen dat ze over sommige van uw persoonlijke gegevens beschikt.

Deze gegevens werden verzameld tijdens een uitwisseling van informatie met u en/of als gevolg van een aankoop/bestelling die u heeft uitgevoerd in één van onze showrooms of per telefoon of email. Ze beperken zich tot de gegevens nodig voor zulke transactie m.a.w. naam, voornaam,  adres, e-mailadres en/of telefoonnummer(s).

Wij verbinden ons ertoe die gegevens alleen als interne informatie te gebruiken et deze niet te delen met andere personen of bedrijven, behalve bij het leveren van de goederen.

Het gebruik die we maken van u persoonlijke gegevens beperkt zich tot het opsturen van een periodieke newsletter om u te informeren over onze activiteiten, speciale uurroosters of promotionele evenementen, onbeperkt in de tijd tenzij anders aangegeven door u. Indien u het wenst mag u deze op elk moment raadplegen, corrigeren of verwijderen. Gebruik hiervoor onderstaande link of de links in elke verzonden e-mail. U mag hiervoor ook een aanvraag maken per telefoon (+32. 56.55.51.32) of per email (info@declercqmobilier.com)

Met vriendelijke groeten,

De Declercq Mobilier Ploeg

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1 - TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elke bestelling geplaatst via de website http://shop-declercqmobilier.com/ en aanverwante adressen (hierna "de website" genoemd) van Declercq Mobilier SPRL, (80, rue de la Passerelle, 7700 Mouscron, Belgium, info@declercqmobilier.com met btw-nummer BE 0401 273 261) voor de aankoop van artikels die geleverd moeten worden in België en Europa (hierna "de producten" genoemd). Bij bevestiging van de bestelling door de koper aanvaardt deze laatste zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die gelden boven alle vorige versies of specificaties uitgaande van de koper, met inbegrip van de specificaties overgemaakt via e-mail.

2 - BESTELLINGEN

2.1 PRODUCTAANBOD

De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website of in de catalogus kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven ze geen recht op een annulering van de bestelling of een weigering van de levering. Daar een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi niet gegarandeerd kan worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, kan Declercq Mobilier SPRL niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de website.

2.2 AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Zodra de bestelling bevestigd is, is ze definitief voor de koper. Voor Declercq Mobilier SPRL vanaf de bevestiging van de betaling en de bevestiging van de opname van de bestelling.

3 - PRIJS / BETALING

3.1 PRIJS VAN DE PRODUCTEN

De prijzen van de producten zijn opgegeven in euro's, belastingen gekoppeld aan de verkoop van de producten, waaronder de BTW, inbegrepen. Ze zijn gewaarborgd tot de publicatie van de nieuwe catalogus.

3.2 LEVERINGSKOSTEN

Uw meubels worden geleverd door een transporteur of via pakket. Het type transport zal gemeld worden bij uw bestelling. 

3.3 BETALING

De betaling geschiedt uitsluitend in euro's, in totaliteit bij de bestelling bankoverschrijving, tegoed, tenzij anders bedongen bij de bestelling, te zenden naar het volgende adres:

Declercq Mobilier SPRL

80, rue de la Passerelle, 7700 Mouscron, Belgium

Indien Declercq Mobilier SPRL bankoverschrijving niet binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling door de koper ontvangen heeft, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden.

3.4 FACTURATIE

De professionele koper moet contact opnemen met de Dienst voor Professionals van Declercq Mobilier SPRL – en dit vóór de definitieve goedkeuring van eender welke bestelling – voor het opstellen van eender welke factuur voor professionele doeleinden. De professionele klant moet zo alle gegevens meedelen aan Declercq Mobilier SPRL die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een dergelijke factuur, waaronder zijn intracommunautair BTW-nummer.

4 - LEVERING

4.1 LEVERINGSVOORWAARDEN 

Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een transporteur of via pakket) meegedeeld.

Levering via pakket:De levering van uw bestelling zal gebeuren door een transporteur gespecialiseerd in expresleveringen. Nadat uw goederen voor verzending zijn klaargemaakt, dient een transporteur zich bij u aan. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie.
 

Levering door transporteur: De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden uitgevoerd indien de bestelling is zeer groot. Uw meubels zullen in een deken gewikkeld of in karton verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming. Onze leveringsdienst neemt contact met u op om een leveringsdatum af te spreken binnen de termijn vermeld op uw besteloverzicht.
Opgelet: voor u bestelt, dient u te controleren of de door u bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.
Wanneer u uw bestelling online plaatst, wordt u een indicatieve leveringsdatum meegedeeld. Zal onze leveringsdienst telefonisch met u contact opnemen, om een afspraak te maken.

Voor hij bestelt, dient de koper te controleren of de door hem bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.

Indien de transporteurs van Declercq Mobilier SPRL de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, Declercq Mobilier SPRL bijkomende leveringskosten aanrekenen en/of de bestelling annuleren.

Indien de producten van eenzelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, zal Declercq Mobilier SPRL aan de koper voorstellen, zijn bestelling op te splitsen. Ingeval van opgesplitste levering zal de deelname in de leveringskosten bedoeld in punt 3.2. toegepast worden op elk deel van de bestelling. Indien de koper geen opgesplitste levering wenst, zal de levering gebeuren op de datum waarop de totaliteit van de bestelde producten beschikbaar is. 

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 48 van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van het Belgische recht, kunnen de consumenten de bestellingen annuleren, indien de leveringsdatum vermeld bij de bestelling meer dan  dagen overschreden wordt, behalve ingeval van overmacht.
Er wordt alleen rekening gehouden met de annuleringen die per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar klantendienst van Declercq Mobilier SPRL Chemin des Casernes 18, 7780 Comines, België, ontvangen worden voor de levering van de betreffende producten.

4.2 INONTVANGSTNEMING EN KLACHTEN

Bij de levering dient de koper al het nodige te doen, om eventuele schade, ontbrekende stukken, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-overeenstemmingen van de op zijn bestelling geleverde producten te ontdekken. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen en het aantal colli controleren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.

Ingeval van klachten dient de koper contact op te nemen met de diensten van de transporteur van Declercq Mobilier SPRL.

Op straffe van onontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de koper:

 •          bij schade en ontbrekende stukken, op de leverbon, duidelijke en gemotiveerde bezwaren te formuleren, algemene bezwaren van het type "onder voorbehoud van het uitpakken" volstaan niet,
 •          zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken te bevestigen en zijn andere bezwaren te formuleren, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, aan de klantendienst van Declercq Mobilier Chemin des Casernes 18, 7780 Comines, Belgium,
 •          zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, te bevestigen aan de transporteur, binnen de 3 dagen na de levering, feestdagen niet inbegrepen. Binnen dezelfde termijn dient de koper een kopie van deze klacht aan Declercq Mobilier SPRL te sturen.

De koper moet bovendien de werkelijkheid van de vermelde klachten kunnen verantwoorden en aan Declercq Mobilier SPRL, haar transporteurs of aan elke door hen gemachtigde persoon, de mogelijkheid bieden, de klachten te controleren. De koper mag hiertoe geen derde laten tussenkomen.

Wanneer de klachten aanvaard worden, kan het defecte of niet-conforme product omgeruild worden. Indien het product niet meer in voorraad is bij Declercq Mobilier SPRL of bij haar leveranciers, kan een terugbetaling gebeuren. Het geretourneerde product moet in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn toebehoren aan de transporteurs van Declercq Mobilier SPRL overhandigd worden. Spontane retouren zonder het akkoord van Declercq Mobilier SPRL worden niet aanvaard.

5 - GARANTIE VAN DE PRODUCTEN / AANSPRAKELIJKHEID

5.1 REIKWIJDTE VAN DE GARANTIE

De producten hebben een garantie van 1 jaar vanaf hun levering voor alle gebreken op het gebied van fabricage, ontwerp of materiaal. Tijdens de garantieperiode verbindt Declercq Mobilier SPRL zich ertoe, naar eigen keuze, de producten die door haar diensten als defect erkend werden, te ruilen of terug te betalen. De omgeruilde producten genieten van de garantie gedurende de resterende looptijd. Zijn uitgesloten van de garantie:

 •          de defecten aan het product ten gevolge van zijn normale slijtage, zijn aard, functie, samenstelling en prijs in aanmerking genomen;
 •          de kleine verschillen van de producten zoals gedefinieerd in artikel 2.1;
 •          de producten die te intensief gebruikt zijn, in het bijzonder voor andere doeleinden dan privédoeleinden;
 •          alle defecten aan het product die kunnen voortvloeien uit een slechte installatie, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montageaanwijzingen), een gebrek aan onderhoud, een slecht gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of gebruiksspecificaties (niet-naleving van de instandhoudings- en onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties uitgevoerd door de koper of een derde, beschadigingen veroorzaakt door externe voorwerpen, externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (bij verkleuring), natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

   5.2 TOEPASSING VAN DE GARANTIE

Om toepassing van de garantie te vragen, zal de koper contact opnemen met de klantendienst van Declercq Mobilier SPRL op het volgende nummer: +32 56 55 51 32 of info@declercqmobilier.com

Om te kunnen genieten van de garantie, dient men de originele factuur voor te leggen.

5.3 WETTELIJKE GARANTIE

In aanvulling op de wettelijke rechten volgens de Belgische wetgeving.

De producten genieten van een garantieperiode van 1 jaar vanaf de levering. Deze garantie geld voor alle fabricage, ontwerp of materialen fouten. Tijdens de garantieperiode verbindt Declercq Mobilier SPRL zich alle producten die door haar diensten vastgestelde gebrek vertonen kosteloos te vervangen of terug te betalen. De vervangen producten genieten van de overgebleven garantie periode.

Garantie wordt niet toegepast voor volgende gebreken:

 •          Slijtage van het product als gevolg van normale slijtage met verwijzing naar zijn aard , functie , samenstelling en prijs.
 •          Kleine verschillen in de producten als bedoeld in artikel 2.1
 •          Producten die te intensief gebruikt werden
 •          Allee gebreken aan het product die voortvloeien uit slecht installatie, opslag, bewaring , of montage (niet- naleving van de montage-instructies ), een gebrek aan onderhoud , misbruik of oneigenlijk gebruik van technische specificaties of het gebruik ( niet-naleving van onderhoud en service -eisen) , wijzigingen of reparaties door de koper of een derde, schade veroorzaakt door externe objecten , externe gebeurtenissen zoals ongelukken , schokken , brand , vandalisme , waterschade , natuurlijk of kunstlicht (in geval van verkleuring ), natuurrampen of het weer .

5.4 AANSPRAKELIJKHEID VAN DECLERCQ MOBILIER SPRL

De aansprakelijkheid van Declercq Mobilier SPRL met betrekking tot de geleverde producten, met inbegrip van het kader van de contractuele of wettelijke toepasselijke waarborgen, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme producten. Declercq Mobilier SPRL kan niet verplicht worden tot schadeloosstelling van de indirecte schade of eventuele andere financiële schade voor de koper of een derde.

6 - RECHT VAN HERROEPING

Heeft de koper, privéconsument, gedurende 14 dagen vanaf de levering van het product, het recht, zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en het product op zijn kosten terug te sturen. Dit recht is niet van toepassing op de producten die volgens de specificaties van de koper gefabriceerd of duidelijk gepersonaliseerd werden, of die, door hun aard, niet opnieuw verzonden kunnen worden of beschadigd kunnen raken.

Om zijn recht van herroeping uit te oefenen, dient de koper het formulier van herroeping, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, terug te sturen naar de klantendienst, op het volgende adres: 

Declercq Mobilier SPRL
Chemin des Casernes 18
7780 Comines

Belgium

info@declercqmobilier.com

Om een terugzending te regelen, moet de koper naar zijn klanten-account gaan en er de details van zijn bestelling oproepen. Tegenover het betrokken product moet hij de optie "Een product terugzenden" kiezen en de reden van zijn beslissing opgeven.

Het verzoek zal onmiddellijk doorgezonden worden aan de klantendienst, die contact zal opnemen met de koper om de her-verzending van het product te regelen en hem de te volgen stappen mee te delen, die verschillen in functie van de oorspronkelijke verzending van het product. Voor meer details, raadpleeg de pagina "Terugzendingen".

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, behalve in geval van non-conformiteit van de artikelen.

Alle sommen die de koper bij ontvangst van het geretourneerde product heeft betaald, worden hem zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de datum waarop het recht van herroeping is uitgeoefend, terugbetaald, na retour van het product in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking en met al het toebehoren.

7 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

7.1 INTELLECTUELE EIGENDOM

De elementen op de website van Declercq Mobilier SPRL, met inbegrip van de logo's, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, zijn werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom of persoonlijke rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website is bijgevolg verboden zonder het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de eigenaars van deze rechten, en wordt beschouwd als vervalsing die gesanctioneerd wordt door de bepalingen van de Code de la propriété intellectuelle en/of als een strafbaar feit waarvoor de personen die een overtreding begaan met betrekking tot bovengenoemde rechten, burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

7.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS

Uitsluitend de gebruikers zijn verantwoordelijk voor het surfen op de website http://shop-declercqmobilier.com/ . Declercq Mobilier SPRL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten, fouten of virussen die de continuïteit van de toegang tot haar website in gevaar zouden kunnen brengen, noch voor een slechte werking van de computerinstallatie van de gebruikers, die na toegang tot de website vastgesteld zou kunnen worden. Declercq Mobilier SPRL kan bijgevolg niet gehouden zijn tot schadeloosstelling van directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website, of van het downloaden van elementen die op de website bewaard worden (afbeeldingen, teksten, videobestanden,...).

7.3 WET OP DE INFORMATICA EN VRIJHEID

De elementen gepubliceerd op Declercq Mobilier SPRL, waaronder in het bijzonder logo's, geregistreerde handelsmerken , teksten , foto's, afbeeldingen , tekeningen , modellen en schilderijen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten of rechten van de mens . Reproductie of weergave , geheel of gedeeltelijk , van deze site is niet toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden en vormt een inbreuk bestraft door het recht van intellectueel eigendom en / of een onrechtmatige karakter op burgerlijke aansprakelijkheid van de inbreukmakers.

8 - OVERMACHT

Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vijf (5) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.

De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, kan Declercq Mobilier SPRL ervoor opteren, de bestelling niet na te komen, waarbij Declercq Mobilier SPRL aan de koper alle door hem gestorte sommen voor de betreffende bestelling dient terug te betalen.

9 - DIVERSEN

9.1 BEWIJS:

Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Declercq Mobilier SPRL en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

In overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht heeft de koper toegang tot de elektronische overeenkomst afgesloten met Declercq Mobilier SPRL. Hiervoor dient hij per e-mail contact op te nemen met de klantendienst. In zijn e-mail zal hij alle noodzakelijke gegevens verstrekken, zoals het nummer van de bestelling en zijn gegevens.

9.2 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID:

Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.

9.3 BEPALING VAN GEEN AFSTAND:

Het feit dat een van de partijen de toepassing van een clausule van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet geëist heeft, noch permanent noch tijdelijk, mag in geen enkel geval beschouwd worden als een afstand van de rechten van deze partij die voortvloeien uit de betreffende clausule.

9.4 TITEL:

Indien een interpretatieprobleem bestaat tussen een van de titels van de artikelen en hoofdstukken en een van de clausules, worden de titels geacht niet te bestaan.

9.5 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:

Declercq Mobilier SPRL behoudt zich het recht voor, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.

De versie die op het ogenblik van de bestelling door de koper op de website staat, geldt boven elke andere en vorige versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

9.6 VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST:

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.

10 - TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

De relaties tussen de kopers en Declercq Mobilier SPRL met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, worden geregeld door het Belgische recht.

DECLERCQ MOBILIER SPRL

Chemin des Casernes 18

7780 Comines, Belgium

Tel: +32 56 55 51 32

11 - BIJLAGEN

FORMULAIRE DE RETRACTION

A l’attention de

DECLERCQ Mobilier SPRL

80, rue de la Passerelle, 7700 Mouscron, Belgium

Tel: +32 56 55 51 32

e-mail :info@declercqmobilier.com

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………………………….

Commandé le/reçu le …………………………………………………………………………………………………………….

Nom du Client………………………………………………………………………………………

Adresse du client  …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date …………………………………………………………………………………………………

Signature du consommateur

(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)